Tuesday, 28 February 2017

Monday, 27 February 2017

Planet Baltic Cup


Pictures taken in September 2016.
The first day of the fastest sailing competition in Poland was very entertaining. It was the second time that Kolobrzeg played the host to the Planet Baltic Cup.The wind was ok, but not too good for the tournament.

Tourists and locals sunbathing at the Central Beach had a chance to watch the race.
----------
Zdjęcia zrobione we wrześniu 2016 r.
Pierwszy dzień najszybszych regat w Polsce obfitował we wrażenia. To już po raz drugi Kołobrzeg gościł Planet Baltic Cup.
Wiatr nie wiał za dobrze jak na zawody, ale też nie najgorzej.

Turyści i mieszkańcy opalający się na Plaży Centralnej mieli okazję oglądać wyścig z plaży.
The water level near the pier was an all time low, that's why this gentleman managed to take a casual stroll from the beach.
----------
Poziom wody koło molo obniżył się znacznie, dlatego ten pan przespacerował się tu z plaży.

Sunday, 26 February 2017

Lapidarium

Another frosty day... I visited the Jewish lapidarium located on the corner of Zdrojowa St and Mickiewicz St.
It was established in 2000 to commemorate Jewish community living in Kolobrzeg before 1940. That year the Jewish were transported out of Kolobrzeg by Nazis and murdered in October 1942 in extermination camp in Bełżec.
There are six tombstones located at each corner of David's star and there is also an obelisk with the information about the lapidarium.
The matzevahs were saved from two graveyards that were in Kołobrzeg before the WWII. One of the cemeteries was located where currently the lapidarium is established and the second was at Koszalińska St. Both of them were destroyed by Nazis during the Crystal Night of 9/10 Nov 1938.
----------
Kolejny mroźny dzień... Odwiedziłam lapidarium żydowskie, które jest u zbiegu ulic obecnej Zdrojowej i Mickiewicza.
Powstało ono w 2000r. by uczcić pamięć Żydów mieszkających w Kołobrzegu do 1940 r. Tego roku kołobrzescy Żydzi zostali wywyzieni przez nazistów i zamordowani w październiku 1942 r. w obozie w Bełżcu.
Znajduje się tu sześć nagrobków na planie gwiazdy Dawida oraz obelisk informujący o znaczeniu lapidarium. Mecewy zachowały się z dwóch cmentarzy istniejących w Kołobrzegu przed drugą wojną światową. Jeden z nich był tutaj, a drugi przy obecnej ulicy Koszalińskiej. Oba zniszczyli naziści podczas kryształowej nocy 8/9 listopada 1938 r.
Linked to:

Saturday, 25 February 2017

B&W

The promenade in Kolobrzeg in the evening. Picture taken in February 2015. This winter we haven't had that much snow.
----------
Promenada w Kołobrzegu wieczorem. Zdjęcie zrobione w lutym 2015 r. Tej zimy nie mieliśmy jeszcze takiego śniegu.
Linked to:

Friday, 24 February 2017

Good Wind

We had a sleet in the morning but owing to strong wind the skies turned blue again.
----------
Mieliśmy deszcz ze śniegiem o poranku, ale dzięki silnemu wiatrowi niebo znów nabrało niebieskiego koloru.
Linked to:

Thursday, 23 February 2017

Frozen Beach

It was a lovely, sunny day. I decided to walk on the beach. The water mixed with sand was frozen, so it was easy to walk on it.
----------
To był piękny, słoneczny dzień. Zdecydowałam się pospacerować plażą, gdyż woda na piasku zamarzła, więc łatwo było po nim stąpać.
Linked to:

Wednesday, 22 February 2017

G for Glow

I was walking down Gierczak St towards the river, when I noticed how the sun reflects off  the lanterns making them glow beautifully.  I don’t know what kind of glass they are made of, but yellow tints gave the impression of warmth on this wintry day.
----------
Spacerowałam ul. Gierczak w stronę rzeki, gdy zauważyłam jak słońce daje piękny blask latarniom na ulicy. Nie wiem, z jakiego szkła są wykonane, ale żółte barwy dostarczały wrażenia ciepła w ten mroźny dzień.
Liked to:

The promenade

winter scenery on the promenade.
----------
Zimowa  sceneria na promenadzie.
Linked to:Monday, 20 February 2017

The Random

Bell of  m/s Jantar. The harbour in Kołobrzeg.
----------
Dzwon m/s Jantar. Port w Kołobrzegu.

m/s = motor ship
Linked to:


Friday, 17 February 2017

Wednesday, 15 February 2017

F for Fortune

Villa Fortuna (Fortune) is a spa hospital and it's located at Rafińskiego St. about 150 m from the sea. It had its 50th anniversary in 2015 but the original building actually dates back to 1906. At this time villa consisted of two houses. One of them, at Rafińskiego St. was a home to Franz Muller who was a drawing teacher. Thanks to him there are many drawings of Kołobrzeg pre WW II, that survived to this day. This building was given a name 'Willa Fortuna' in the thirties. Both of the houses were destroyed in 1945. After the WW II the buildings were temporarily rebuilt and for a while they functioned as housing accommodations for the spa workers. Eventually in 1965 the villa became a spa hospital and some time later both of the buildings were permanently connected.
----------
Willa Fortuna jest szpitalem uzdrowiskowym, mieszczącym się przy ulicy Rafińskiego, 150m od morza. Obchodziła swoją 50. rocznicę istnienia w 2015r.
Willa Fortuna pojawiła się już na kołobrzeskich mapach w 1906r., a składała się wtedy z dwóch budynków. W jednym z nich, przy ul. Rafińskiego, mieszkał nauczyciel rysunku, Franz Muller. Dzięki Niemu posiadamy wiele szkiców Kołobrzegu sprzed II Wojny Światowej. Ten sam budynek dostał imię Willa Fortuna w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Oba domy zostały zniszczone i zdewastowane w 1945r. W tym samym roku prowizorycznie je odbudowano i zamieszkali tam pracownicy uzdrowiska. W końcu w 1965 r. willa została uzdrowiskiem, a w późniejszych latach połączono oba budynki.
Linked to:
ABC Wednesday
Tuesday Treasures
Travel Tuesday
Our World Tuesday
Outdoor Wednesday
Wordless Wednesday

Monday, 13 February 2017

Sunday, 12 February 2017

New Cross

I visited the war cemetery few weeks ago. To my surprise the cross commemorating Polish soldiers that fought and died for homeland on all fronts of the world had been replaced.
This is the old one. It was made of wood and had 'God. Honour. Homeland' engraved on its arms.
Pictures taken March 2015.
----------
Odwiedziłam cmentarz wojenny kilka tygodni temu. Ku mojemu zdziwieniu krzyż dla polskich żołnierzy poległych za ojczyznę na wszystkich frontach świata został zmieniony.
Tak wyglądał stary. Był drewniany i miał napisy na ramieniach: 'Bóg. Honor. Ojczyzna.'
Zdjęcia zrobione w marcu 2015.

The commemorative table says: ' Eternal honor and praise for Polish soldiers who died for homeland on all fronts of the world. Sybiraks, Soldiers of the Home Army, combatants, Polish Army, citizens of Kołobrzeg'.
The new cross has modern design. I don't know what kind of material it's been made of.
There is neither a placard nor an engraving explaining the meaning of the cross. I expect it hasn't been finished yet. I'll check it again in the future to see if it's been changed.
----------
Nowy krzyż został zaprojektowany w nowoczesny sposób. Nie wiem, z jakiego materiału go wykonano. Nie ma żadnej tablicy czy napisów mówiących o znaczeniu krzyża. Myślę, że nie wykończono go jeszcze. Za jakiś czas na pewno sprawdzę, jak sprawy się mają.
On the left side of the cross (both the old and the new one) there is a field altar made of stones from St. Jerzy (St. George) church, which was destroyed during the WWII.
----------
Po lewej stronie krzyża (starego czy też nowego) znajduje się ołtarz połowy, zbudowany z kamieni pochodzących z kościoła pw. św. Jerzego, który został zniszczony podczas drugiej wojny światowej.
Linked to: 


Friday, 10 February 2017

Skywatch Friday

The river Parsęta. View from Solna St. The cathedral in the background. Picture taken in November 2016.
----------
Rzeka Parsęta. Widok z ul. Solnej. Katedra w tle. Zdjęcie zrobione w listopadzie 2016.
Linked to:
Skywatch Friday
Scenic Weekends

Thursday, 9 February 2017

E for Entrance

You have already seen the monument commemorating 'Marriage to the Sea' in winter scenery. Here are some pictures of it taken in March 2015. Those were the first warm days that year. I caught a little bit of golden hour.
The monument commemorating 'Marriage to the Sea' was designed by the Polish architect and sculpturer, Wiktor Tołkin. It was built in 1963 and revealed on the 3rd November in the same year.
The main element of the construction is a stylised flag. The bas-reliefs of soldiers and mosaics on the walls symbolise a thousand-year tradition of Polish Armies in the Pomerania region. Next to the monument, there are stone slabs engraved with all the units' names that fought in the battle of Kołobrzeg in March 1945. There is also an aperture which represents a 'window to the world' which in this particular case symbolises the harbour (which is the ENTRANCE to the city).
The popular belief is that when you walk through the 'window' holding your breath and making a wish, that wish will come true.
----------
Widzieliście już Pomnik Zaślubin z Morzem w zimowej scenerii. Dziś chcę pokazać zdjęcia z marca 2015. To były pierwsze cieplejsze dni tego roku. Załapałam się też trochę na złotą godzinę.
Pomnik Zaślubin z Morzem zaprojektował polski architekt i rzeźbiarz, Wiktor Tołkin. Został zbudowany w 1963 i 3 listopada tego samego roku odsłonięty.
Głównym elementem kostrukcji jest stylizowana flaga. Płaskorzeźby i mozaiki na ścianach symbolizują ponad tysiącletnią tradycję polskiego oręża na Pomorzu. Obok pomnika mieszczą się tablice z wygrawerowanymi nazwami oddziałów biorących udział w bitwie o Kołobrzeg w marcu 1945 roku. Pod pomnikiem znajduje się prześwit, który symbolizuje 'okno na świat', czyli port.
Legenda mówi, że gdy przejdzie się przez 'okno' wstrzymując oddech, spełni się pomyślane życzenie.
Linked to:

Wednesday, 8 February 2017

November stroll

Autumn stroll on the Central Beach in Kołobrzeg.
----------
Jesienny spacer na Plaży Centralnej w Kołobrzegu.
Linked to:

Tuesday, 7 February 2017

Tank

Museum of Polish Arms.  Outdoor exhibition.
----------
Muzeum Oręża Polskiego. Wystawa zewnętrzna.
Linked to:

Monday, 6 February 2017

The chair...

Can you see  the chair in the picture?
Stefan Zeromski Park, Kolobrzeg. Picture taken November 2016.
----------
Czy widzisz krzesło na tym zdjęciu?
Park im. Stefana Żeromskiego. Zdjęcie zrobione w listopadzie 2016.
Linked to:

Sunday, 5 February 2017

Emerald roof

On one of the most beautiful days this winter I was walking around the city enjoying myself the fresh air and the silence of a Saturday morning (just before the city woke up after a long week of working or a long night of partying...)
I was admiring the cathedral as I've been doing so for so many years. Maybe it was calmness of Saturday morning made me stop and think. And breathe...
----------
W ten jeden z najpiękniejszych dni tej zimy, spacerowałam po mieście, cieszac się świeżym powietrzem i ciszą sobotniego poranka, dosłownie zanim miasto sie przebudziło wymęczone po długim tygodniu pracy lub po długiej nocy imprezowania...
Podziwiałam katedrę, tak jak robię to od wielu lat. Może spokój poranka sprawił, że się zatrzymałam, myślałam i oddychałam...
I was looking at the cathedral roof... it had a beautiful emerald colour in this light!
----------
Patrzałam na dach katedry... miał przepiękny szmaragdowy kolor w tym świetle!
I couldn't catch a shadow of smoke from the nearby vicarage chimney. I caught the smoke.
----------
Nie mogłam uchwycić cienia dymu płynącego z pobliskiej plebanii, ale złapałam sam dym.
Linked to:

Saturday, 4 February 2017

Winter storms

Can you see that small hill? It marks how high the beach was before winter storms. 'Bałtyk' spa in the background.
----------
Widzicie ten mały pagórek? Jego szczyt wyznacza linię poziomu plaży przed pojawieniem się zimowych sztormów. Sanatorium 'Bałtyk'  w tle.
Linked to: