Monday, 31 July 2017

Piers

There are three small piers in Ustronie Morskie. Both are very pleasant places to relax.
----------
Są trzy małe mola w Ustroniu Morskim. Oba są bardzo przyjemnymi miejscami do wypoczynku.

Pier #1.
----------
Molo #1.
Pier #2, where Busola restaurant is. I will show Busola in other post.
----------
Molo #2, gdzie znajduje się restauracja Busola. Pokażę ją w innym poście.
Pier #3.
----------
Molo #3.
Linked to:

Sunday, 30 July 2017

Saturday, 29 July 2017

Reflections

I was taking a photo of another grave covered in flowers, when I noticed the reflection in the metal part of the cross.
----------
Fotografowałam grób porośnięty kwiatami, gdy zauważyłam odbicie w metalowej części krzyża.

Thursday, 27 July 2017

Night Shots

Night shots of the fountain at the Skwer Pionierów.
----------
Nocne ujęcia fontanny na Skwerze Pionierów.
Linked to:Wednesday, 26 July 2017

C for City Bike

Since the beginning of June we now have the City Bike in Kołobrzeg. There are twelve stations with 125 bikes. First of all you have to register at www.kolobrzeskirower.pl website and pay 10 PLN deposit. When you want  to borrow a bike you just enter your phone number, PIN and bike number on the terminal. First twenty minutes is for free, first hour costs 2 PLN, two hours 3 PLN, third and next hours cost 10 PLN. The good thing is that once you register you can use bikes in 26 Polish cities or in other countries, which have contract with Nextbike company, which is provider of  City Bike system.
----------
Wraz z początkiem czerwca ruszył Kołobrzeski Rower Miejski. MAmy dwanaśćie stacji z 125 rowerami. P pierwsze należy zarejestrować się na stronie www.kolobrzeskirower.pl i zapłacić 10 PLN kaucji. Jeśli chcesz wypożyczyć rower, wystarczy wpisać numer telefonu, PIN i numer roweru na terminalu. Pierwsze 20 minut jest za darmo, do godziny przejażdżka kosztuje 2 PLN, dwie godziny kosztują 3 PLN, trzecia godzina i kolejne kosztują 10 PLN. Dobrą rzeczą jest to, iż jeśli zarejestrujesz w Kołobrzegu, to możesz korzystać z rowerów w 26 polskich miastach, a także w innych państwach, które mają umowę z Nextbike, firmą obsługującą system Rowerów Miejskich.

1 Maja St.
----------
Ulica 1 Maja
Św. Wojciecha St.
----------
Ulica Św. Wojciecha
Toruńska St.
----------
Ulica Toruńska 
Linked to:

Tuesday, 25 July 2017

Salt Water

Kolobrzeg has been famous for its salt waters since 7th century. There was hamlet on Wyspa Solna (the Salt Island) and its inhabitants brewed salt. Therapeutic properties of  salt waters were discovered at the beginning of 19th century  and they are used to this day in balneology. This is salt water spring at Solna St.
----------
Kołobrzeg słynie ze swoich solanek od VII w. Na Wyspie Solnej znajdowała się osada i jej mieszkańcy warzyli sól. Właściwości terapeutyczne solanki zostały odkryte na początku XIX w. i są wykorzystywane do dziś w balneologii. A to jest źródło solanki na ul. Solnej.

Monday, 24 July 2017

Along the bike path

A few shots from bike path in Podczele, Ekopark Wschodni (The Eastern Ecopark). Pictures taken September 2012.
----------
Kilka ujęć ze ścieżki rowerowej w Podczelu, w Ekoparku Wschodnim. Zdjęcie zrobione we wrześniu 2012 r.

Sunday, 23 July 2017

Mountain ash

I visited our municipal cemetery today. I got sad. It wasn't because of atmosphere of the place. I usually just feel peace, not sadness here. I saw red, mature fruits of rowans (mountain ashes, Sorbus aucuparia L.). It means that the autumn is coming. We haven't even had proper summer yet :(
----------
Odwiedziłam nasz miejski cmentarz dzisiaj. Posmutniałam. Nie z powodu atmosfery tego miejsca. Zwykle czuję tu po prostu spokój, nie smutek. Zobaczyłam czerwone owoce jarzębiny (jarząb pospolity, Sorbus aucuparia L.). Oznacza to, że jesień nadchodzi, a nie mieliśmy nawet jeszcze porządnego lata :(
Linked to: