Thursday, 28 September 2017

Wednesday, 27 September 2017

L for Low Level

It was a very dry summer. Look at the level of water in the River Parseta.The grass was spreading too. It was July 2015.
----------
To było bardzo suche lato. Spójrzcie na poziom wody w rzece Parsęta. Trawy bujnie się rozrastały. To był lipiec 2015 r.
Linked to:

Tuesday, 26 September 2017

Drzymaly St

It's been a while, but tenement houses at Drzymaly St have been refurbished. They are historical treasures. From the right: tenement house no 8 (pink one) comes from modernist era (1920s), tenement houses no 9 and no 10 were built at the turn of the 19th and 20th centuries in the style of historicism. 
--------
Zajęło to chwilę, ale kamienice przy ulicy Drzymały doczekały się pomalowania. Są zabytkami. Od prawej: kamienica pod numerem 8 pochodzi z czasów modernizmu (lata 20-te XX w.), kamienice numer 9 i 10 zostały wybudowane na przełomie XIX i XX w. w stylu historyzmu.

March 2017
----------
Marzec 2017
September 2017
----------
Wrzesień 2017 
Linked to:

Monday, 25 September 2017

Vintage cars

I was enjoying my stroll in August sun, when I encountered the column of these vintage cars.
----------
Relaksowałam się na spacerze w sierpniowym słońcu, gdy napotkałam kolumnę zabytkowych samochodów.
Linked to:
ALL SEASONS
Blue Monday
Random-osity
Through My Lens

Sunday, 24 September 2017

Hungary

Stained glass windows in the cathedral. This one shows Maria from sanctuarium in Marianosztra in Hungary.
----------
Witraże w katedrze. Ten pokazuje Marię z sanktuarium w Marianosztra na Węgrzech.

Saturday, 23 September 2017

Rainy day

Another rainy day in September gave nice reflections in the water of Parseta river.
----------
Kolejny, deszczowy dzień we wrześniu dał ładne odbicia w wodach rzeki Parsęty.
Linked to:

Friday, 22 September 2017

Thursday, 21 September 2017

Summer

Today is the last day of astronomic summer. There wasn't much sun this year, but there was one day, which I spent in Ustronie Morskie, where sunbathing was in full swing.
----------
Dzisiaj jest ostatni dzień astronomicznego lata. W tym roku nie obdarzyło nas ono zbyt dużą ilością słońca, ale był taki jeden dzień, który spędziłam w Ustroniu Morskim, kiedy to plażing trwał w najlepsze.

Wednesday, 20 September 2017

K for Kayak

One of the popular activities in Kolobrzeg is kayaking, which you can practice on the river Parseta.
Linked to:

Tuesday, 19 September 2017