Wednesday, 28 February 2018

H for Hobby

H for Hobby, which is photography in my case. My photo mish-mash here:

misty day by the sea...
morning drops...
peaceful...
 tenement house at Pomorska St...
 waiting for spring...
 bunch of clouds...
 blooming Japanese cherry tree...
Linked to:

Tuesday, 27 February 2018

Treasure

The Marschall Józef Piłsudski Monument in the chilly morning.
'Józef Klemens Piłsudski ( 05 December 1867 - 12 May 1935) was a Polish statesman; he was Chief of State (1918-22), 'First Marschall of Poland' (from 1920), and de facto leader (1926-35) of the Second Polish Republic, Minister of Military Affairs. From World War I he had a great power in Polish politics, while being considered distinguished in the international scene. He is viewed as a founding father of the Second Polish Republic in 1918, 123 years after the country had been divided between by Russia, Austria and Prussia.' Wikipedia
----------
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w mroźny poranek.
'Józef Klemens Piłsudski (5 grudnia 1867 - 12 maja 1935) był polskim mężem stanu, Naaczelnikiem Państwa (1918-22), 'Pierwszym Marszałkiem Polski' (od 1920) i de facto przywódcą (1926-35) Drugiej Rzeczpospolitej Polskiej i Ministrem Spraw Wojskowych. Po pierwszej wojnie światowej miał wielki wpływ na polską politykę, a także uznanie na międzynarodowej scenie. Uznany jest za ojca założyciela Drugiej Rzeczpospolitej Polskiej w 1918 po 123 latach, po podzieleniu Polski pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy.' Wikipedia


Linked to:

Monday, 26 February 2018

BB

Tracks from the behind the bars. Do they lead to freedom?
----------
Tory zza krat. Czy prowadzą do wolności?
Linked to:

Sunday, 25 February 2018

RR

Rime by the river. When I went out of the house a few days ago, there was rime left by the fog. In the centre of the city the traffic fumes anf higher temperature caused reduction of it. Where should I go to see iced up trees? Of course by the river, where it is much more colder and quieter.
----------
Szadź nad rzeką. Kiedy wyszłam z domu kilka dni temu, zobaczyłam szadź pozostawioną przez mglę. W centrum spaliny samochodowe i wyższa temperatura powodowały jej zmniejszenie. Więc gdzie pójś by zobaczyć oblodzone drzewa? Oczywiście nad rzekę , gdzie jest chłodniej i spokojniej.
 Linked to:

Thursday, 22 February 2018

Little Things

Just before the sun raised. The Pioneers' Square.
----------
Chwilę przed wschodem słońca. Skwer Pionierów.
Linked to:
Wednesday Around The World
Wonderful Wednesday
Little Things Thursday
Thankful Thursday

Wednesday, 21 February 2018

G for Gorgeous

Another Gorgeous morning welcomed me. -8 Celsius degrees is quite a pleasant temperature.
Linked to:


Tuesday, 20 February 2018

Tue Tre

For Sailors of the Border Control and for Polish Border Guard.
----------
Marynarzom Okrętów Pogranicza i Straży Granicznej.
Linked to:
Tuesday's Treasures
bethere2day
Our World Tuesday